امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

ما تامین کننده و تولید کننده انواع بوش برای کلیه موتورها هستیم.برای تولید از بهترین مواد استفاده می کنیم که تشکیل شده ازچند آلیاژ ریخته گری و به صورت ریخته گری گریز از مرکز و شنی تولید می کنیم و ما قادر هستیم این محصول را در ابعاد 30 تا 200 mm تولید نماییم.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

ما تامین کننده و تولید کننده انواع استکان تایپیت برای کلیه موتورها هستیم.برای تولید از بهترین مواد استفاده می کنیم که تشکیل شده از آلیاژ ریخته گری فولاد خاکستری و ما قادر هستیم این محصول برای کلیه ابعاد تولید نماییم.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

ما تامین کننده و تولید کننده انواع میل سوپاپ برای کلیه موتورها هستیم.برای تولید از بهترین مواد استفاده می کنیم که تشکیل شده ازفولاد مرغوب و ما قادر هستیم این محصول برای کلیه ابعاد تولید نماییم.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

ما تامین کننده و تولید کننده انواع  واشرسرسیلندر برای کلیه موتورها هستیم.برای تولید از بهترین مواد استفاده می کنیم که تشکیل شده از فلز  Elastomer و دونیت و ساج مرغوب و ما قادر هستیم این محصول برای کلیه ابعاد تولید نماییم.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

ما تامین کننده و تولید کننده انواع سرسیلندر برای کلیه موتورها هستیم.برای تولید از بهترین مواد استفاده می کنیم که تشکیل شده از آلمنیوم ریخته گری و ما قادر هستیم این محصول برای کلیه 1سیلندر/2سیلندر/4سیلندر/5سیلندر/6سیلندر تولید نماییم.